Eucharistic Miracle in Poland

ANNOUNCEMENT OF THE BISHOP OF LEGNICA

On the Eucharistic Miracle in St. Jack Parish in Legnica

(translated from Polish)

Sisters and Brothers in Our Lord Jesus Christ!

As The Bishop of Legnica I hereby announce to the public and inform about an event that took place in the parish of St. Jack in Legnica which has the signs of the Eucharistic miracle. On 25th December, 2013 during the distribution of the Holy Communion, a consecrated Host fell to the floor and then was picked up and placed in a water-filled container (vasculum). Soon after, stains of the red colour appeared.  The former Bishop of Legnica, Stefan Cichy, set up a commission to observe the phenomenon. In February 2014, a tiny red fragment of the Host was seperated and put on a corporal. The Commission ordered to take samples in order to conduct the thourough tests by the relevant research institutes.

In the final announcement of the Department of Forensic Medicine we read as follows:  In the histopathological image, the fragments of tissue have been found containing the fragmented parts of the cross striated muscle. (…) The whole (…)  is most similar to the heart muscle with alterations that often appear during the agony. The genetic researches indicate the human origin of the tissue.


In January this year I presented the whole matter to the Congregation for the Doctrine of the Faith in the Vatican. Today, according to the recommendations of the Holy See, I ordered the parish vicar Andrzej Ziombro to prepare a suitable place for a display of the Relic so that the faithful could give it the proper adoration. Hereby, I also ask for providing the visitors with information and conducting the regular teaching that could help the faithful to have the proper attitude to the eucharistic cult. I also command to form a book to register all received benefits and other miraculous events.I hope that this will serve to deepen the cult of the Eucharist and will have deep impact on the lives of people facing the Relic. We see the misterious Sign as an extraordinary act of love and goodness of God, who comes to humans in ultimate humiliation.

I cordially ask for your prayer and I bless you

+ Zbigniew Kiernikowski

The Bishop of Legnica

The text of the announcement for those who may speak Polish:

KOMUNIKAT BISKUPA LEGNICKIEGO

w sprawie wydarzenia o znamionach cudu eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię
+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

Credit: Jesus Caritas Est “Catholic News World”